Uniconta Projekt

Holder styr på fakturering, når omkostninger, indtægter og timeforbrug styres på det enkelte projekt

I Unicontas projekt-modul kan omkostninger, indtægter og timeforbrug styres på det enkelte projekt. Hver gang du opretter et nyt projekt, kan du indtaste data på kunden via en række forskellige skabeloner. Du får dermed ensartet data på dine kunder, og du har et samlingspunkt for kundedataen i projektmodulet. Det gør det nemt at overskue din samlede kundeportefølje.

Projektkartotek

Ved projektoprettelse kan du oprette kundernes stamdata til projekthovedet. Alle værdier kan ændres for det aktuelle projekt, som eksempelvis andre betalings- og leveringsbetingelser, leveringsmåde, anden sælger mv. Projektet kan nemt indføjes i et projekthierarki i feltet Hovedprojekt. Projekter kan oprettes via skabeloner, så ledes at der sikres en ensartet oprettelse med alle nødvendige oplysninger.

Igangværende arbejde

Når man i projektkladden bogfører på et projekt, kan man bogføre igangværende arbejde (forventet indtægt) på Timer, Materialer og omkostninger. Konti og modkonti for disse poster sættes op på projektgrupperne. Er disse konti ikke sat op, så vil Uniconta ikke bogføre igangværende arbejder i finans. Uniconta projekt kan der stadig køre uden finans integration, hvis det ønskes. Det er tjekmærke på projekttransaktionen ”Vare i arbejde”, hvor man kan se, om det igangværende arbejde er bogført i finans. Ved selve faktureringen, så vil Igangværende arbejde blive udlignet i finans, så kun projektets reelle indtægt fremgår både i projekt og finans.

Integreret timesagsstyring

Uniconta Time er en overbygning til Uniconta projekt. Funktionerne er koncentreret omkring tidsregistrering, igangværende arbejder og fakturering. Der er fokus på medarbejderens tid som en ydelse. Der kan derfor opsættes normtidskalendere og en prismatrix pr. medarbejder. Normtidskalender samt priserne benyttes i Tidsregistreringskladden, som kan åbnes direkte under den enkelte medarbejder.

Medarbejderen kan lukke en periode når den er færdigregisteret. Perioden kan herefter godkendes af en leder. En godkendelse vil samtidig bogføre registreringerne via en standard Uniconta projektkladde. Medarbejderen har mulighed for at genåbne en periode, så længe den ikke er blevet godkendt.

Planlægning

Med Planlægning i Uniconta (Time), kan man planlægge på tværs af projekter, arter, lønarter og medarbejdere. Man får et samlet overblik over realiserede tal, budgettal, normtider og afvigelser. Det hele er bygget op omkring en pivot-tabel. Planlægningen omfatter også arbejdsområde, udvidet opgavestyring og sammenhæng til aktivitetsstyring med præcis den detalje-grad, der arbejdes med i den enkelte virksomhed og på det enkelte projekt. Ønskes budgettet ændret eller flyttet fra en medarbejder til en anden, så kan dette gøres blot ved at flytte, tilføje eller ændre posteringen. Budgettet er herefter opdateret med ændringen og resultatet kan ses visuelt. For at komme hurtigt i gang med budgetteringen/planlægningen kan forrige års realiserede tal kopieres over i et budget. Planlægningen kan nu begynde. Såfremt der under planlægningen ændres priser på de enkelte medarbejdere, kan budgettet opdateres med de nye priser.

Top-Projekt

Når man arbejder med underprojekter i flere niveauer, kan man få et billede af alle underprojekter tilhørende et ”Top-projekt”. Det gør at når man laver filter eller ”group-by” på et Top-projekt, så man hurtigt kan se alle underprojekter, der ligger under et Top-projekt.

Projekt fakturering inkl. underprojekter

Når man opretter et projekt, kan man sætte et ”master projekt”. Sætter man det, så er det nye projekt et ”underprojekt” til master projektet. På underprojektet kan man nu sætte op, om det skal faktureres på hovedprojektet, eller om det skal faktureres for sig selv.

Dan 0-faktura

For at lukke en måned skal man fakturere et projekt. Dette kan også gøres med en en 0-faktura. Det er en måde at lukke måneden på, uden at sende kunden en faktura. Uniconta danner godt nok fakturaposter i fakturakartoteket med fakturanummer 0, så man kan se, at Uniconta har dannet og bogført en 0-faktura. I projekt ”nummerserie” kan man sætte et varenummer op, som skal benyttes til differencen mellem aconto faktureret og det beløb, som skulle være faktureret.